VERKOOPVOORWAARDEN

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Zie 15. Retourbeleid voor meer informatie.

Deze verkoopsvoorwaarden regelen de relatie tussen enerzijds EKKO, met maatschappelijke zetel te Oudstrijdersstraat 48, 1654 Beersel in België, met ondernemingsnummer 0895.877.053, handelend onder de naam “COLDFEVER”, hierna “de Vennootschap” genoemd, en anderzijds elke natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling op afstand plaatst (via een online bestelling op de website http://www). coldbrew.be en http://www.drinkcoldfever.com, hierna “de Website” genoemd), in eigen naam of voor rekening van een derde partij, hetzij om zakelijke of persoonlijke redenen, hierna “de Klant” genoemd.

De Vennootschap en de Klant worden hierna samen “de Partijen” genoemd.
Afhankelijk van de specifieke situatie van de Klant (al dan niet consument) kunnen sommige clausules van deze voorwaarden niet van toepassing zijn.
Elke bestelling bij de Vennootschap impliceert de volledige aanvaarding door de Klant van de door de Vennootschap uitgevaardigde verkoopsvoorwaarden, tenzij een specifieke schriftelijke overeenkomst tussen de Partijen wordt opgesteld.

1. DOEL

Het doel van deze voorwaarden is het definiëren van de rechten en plichten van de partijen in het kader van de online verkoop van producten die door de Vennootschap aan de Klant worden aangeboden.
De in dit kader overeengekomen verkopen worden uitgevoerd onder de opschortende voorwaarde dat de in de bestelling gekozen producten beschikbaar zijn en dat de bestelling is betaald.

2.BESTELLINGEN

Bestellingen worden uitsluitend geplaatst via de Website die door de Vennootschap aan haar klanten ter beschikking wordt gesteld.
Elke bevestigde bestelling vormt de vaste en bindende aanvaarding van de prijzen, alsook van het (de) product(en) zoals geselecteerd op de Website.
De bestelling is pas geldig als de Klant de volledige prijs heeft betaald.
De minimumwaarde van een bestelling is 3€, exclusief verzendkosten.
De Klant verbindt zich ertoe om alle informatie die nodig is om de bestelling uit te voeren, met inbegrip van zijn adres, te verstrekken wanneer hij de bestelling bevestigt.

3.ORDERBEVESTIGING

De bestelling wordt bevestigd door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat de klant heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling.
Zodra de bestelling is bevestigd en betaald, kan deze niet meer worden gewijzigd, aangezien de betaling van de volledige prijs de bindende aanvaarding van de bestelling vormt.

4.PRODUCTEN DIE NIET OP VOORRAAD ZIJN

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is, zal de Vennootschap de Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
Een bestelling betreffende producten die niet op voorraad zijn, zal, indien nodig, worden geannuleerd en het Bedrijf verbindt zich ertoe, op verzoek van de Klant, en binnen 7 dagen na de bestelling, het volledige door de Klant betaalde bedrag voor de producten die niet op voorraad zijn, terug te betalen.
Als zij het Bedrijf echter binnen 48 uur na de ontdekking dat het product niet op voorraad is, op de hoogte stellen van hun voornemen, kan de Klant vragen om dat artikel te vervangen door een ander artikel ter waarde van hetzelfde bedrag, zoals gekozen door de Klant.
De terugbetaling en/of de creditnota die bij de annulering van de bestelling wordt uitgegeven, sluit de verkoop af en de Klant kan geen aanspraak maken op enige vergoeding.

5. INFORMATIE OVER DE PRODUCTEN EN DE PRIJZEN

De Vennootschap verbindt zich ertoe haar producten zo duidelijk mogelijk te presenteren.
De producten die op de Website te koop zijn, worden gepresenteerd in een informatieblad dat enkele verschillende kenmerken kan bevatten, zoals de productreferentie, de consistentie, de ingrediënten, de uiterste gebruiksdatum, een foto en de prijs.
De informatie die op de website verschijnt, kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd.

6.PRIJS EN BETALING

Alle prijzen van de producten worden weergegeven in euro en zijn inclusief alle belastingen, maar niet de levering.
Het totale bedrag van de extra leveringskosten is ook beschikbaar op de website.
De kosten van de producten zijn betaalbaar zodra de bestelling door de Klant op de Website is bevestigd.
De producten worden gefactureerd op basis van de prijzen die op de website worden weergegeven bij de registratie van de bestelling.
De prijs van de producten kan op elk moment op de Website worden aangepast.

Bestellingen kunnen worden betaald met een van de betaalmethoden die op de Website zijn aangegeven.
Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de gegevens met betrekking tot zijn transactie op te slaan.

7.VERZENDEN VAN BESTELLINGEN

De Vennootschap verbindt zich ertoe om de bestelling te verzenden, afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten, zodra de betaling ervan is ontvangen.
De producten worden geleverd op het adres dat de klant in de bestelling heeft opgegeven, en alleen in de geografische gebieden die door het Venootschap worden aangeboden, zoals gedefinieerd op onze website..
De leveringstermijnen worden ter informatie verstrekt en vormen geen belangrijke voorwaarde voor de verkoop.

8.ONTVANGST VAN DE BESTELLING

De Klant verbindt zich ertoe om elk(e) document(en) met betrekking tot de ontvangst van de bestelling te ondertekenen, afgegeven door de vervoerder of door iemand anders die verantwoordelijk is voor de levering van het pakket.
De documenten van de vervoerder (of van iemand anders die verantwoordelijk is voor de levering van de bestelling) zijn geldig en hebben in geval van tegenstrijdigheden met de door de klant verstrekte verklaringen en documenten voorrang.
De Vennootschap aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het niet nakomen van alle of een deel van de verplichtingen van de Klant indien dit de verantwoordelijkheid van de Klant is of het gevolg is vanovermacht.
Indien de levering wordt vertraagd door een tekortkoming van de Klant in dit verband, zal er geen vergoeding plaatsvinden.

9.NIET-CONFORMITEIT VAN HET PRODUCT, BESCHADIGDE VERPAKKING EN KLACHTEN

De Klant moet elk zichtbaar geval van non-conformiteit van het geleverde product of elke vervorming of beschadiging van het pakket melden aan de persoon die verantwoordelijk is voor de levering van de producten door dit te vermelden naast hun handtekening op de leveringsbon.
De Klant moet dit geval van niet-naleving bevestigen/communiceren per e-mail of via een geldige schriftelijke methode, die binnen vijf kalenderdagen aan de Vennootschap wordt gestuurd, te beginnen op de dag waarop het product in kwestie werd ontvangen.
Elke klacht van welke aard dan ook over een product moet worden gemeld met details en duidelijk de redenen voor het ongenoegen van de Klant aangeven, indien van toepassing, vergezeld van foto’s die het probleem bevestigen.
Bovendien moeten producten die als niet-conform worden beschouwd, op een geschikte plaats worden opgeslagen, zodat het product niet wordt beschadigd en op een later tijdstip door de Vennootschap kan worden onderzocht, zodat zij het vermeende geval van niet-conformiteit kunnen bevestigen.
De klacht kan niet in behandeling worden genomen, ook niet met een vervangend product, totdat de Klant heeft voldaan aan de hierboven gedefinieerde voorwaarden en, meer in het algemeen, aan deze voorwaarden.
Indien de klacht wordt bevestigd, wordt een nieuw identiek product zonder extra kosten verzonden, afhankelijk van de beschikbaarheid.

 1. NIET-LEVERING

Indien de bestelling niet wordt geleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Vennootschap via e-mail of via een geldige schriftelijke methode, die binnen vijf kalenderdagen na de verwachte leveringsdatum naar de Vennootschap wordt gestuurd.
Indien wordt bevestigd dat het product niet is geleverd, worden de Klant de volgende opties aangeboden, zonder extra kosten voor hen en zonder enige andere vergoeding voor geleden schade:
– hetzij een identiek product als het product dat niet werd geleverd, zal opnieuw worden verzonden, afhankelijk van de beschikbaarheid;
– of het volledige bedrag dat is betaald voor (het deel van) de bestelling dat niet is ontvangen, zal worden terugbetaald.

 1. FOUTEN BIJ LEVERING

Elk product dat per ongeluk wordt geleverd, zal leiden tot een omruiling of een terugbetaling, afhankelijk van wat de Klant verkiest, zolang het binnen zeven (7) kalenderdagen (met de poststempel van de post ten bewijze) volledig en in perfecte staat in de originele verpakking aan de Vennootschap wordt geretourneerd.
De Vennootschap dekt de portokosten, tenzij blijkt dat de fout bij de bevestiging van de online bestelling op de Website aan de Klant is toe te schrijven.

 1. DOUANERECHTEN EN BELASTINGEN

Elke bestelling die door de Klant wordt geplaatst en geleverd in een plaats buiten België kan onderworpen zijn aan douanerechten en andere belastingen.
Deze moeten door de Klant worden betaald, wat de Vennootschap vrijwaart van elke verantwoordelijkheid. Het is niet de verantwoordelijkheid de Vennootschap om te controleren of dergelijke rechten en belastingen bestaan, van toepassing zijn en verschuldigd zijn namens de Klant.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

De voor verkoop beschikbare producten voldoen aan de huidige Belgische en Europese wetgeving.
De Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van de Klant zodra deze zijn verplichtingen in overeenstemming met deze regelgeving en deze wetgeving heeft vervuld.
De Vennootschap kan alleen aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van de Klant voor hun eigen opzettelijke verkeerde voorstelling van zaken en/of grove nalatigheid of die van hun werknemers of vertegenwoordigers.
De Vennootschap kan ten opzichte van de Klant niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventuele fouten van de Klant bij het plaatsen van zijn bestelling.
De Vennootschap aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade die wordt veroorzaakt aan de producten nadat deze aan de Klant zijn geleverd of aan iemand die door de Klant in rekening is gebracht om de levering in ontvangst te nemen.
De Vennootschap aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige indirecte schade die aan de Klant wordt toegebracht, om welke reden dan ook.

 1. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle teksten, commentaren, illustraties, beelden, logo’s, grafieken, tekeningen, foto’s enz. die op de Website en de producten worden gereproduceerd, zijn eigendom van de Vennootschap door middel van het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten.
De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze rechten en eigendommen, zonder toestemming van de Vennootschap, is strikt verboden.

 1. RETOURBELEID

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Indien de Klant zich op deze mogelijkheid beroept, dient hij de goederen op eigen risico en kosten te retourneren. Goederen die specifiek voor de Klant zijn ontworpen en/of die snel kunnen bederven, worden niet teruggenomen en de Klant kan zich niet beroepen op de ontheffingsclausule.
ColdFever accepteert alleen geretourneerde goederen, mits u het artikel of de artikelen niet in gebruik heeft genomen, de houdbaarheidsdatum niet is overschreden en/of het artikel of de artikelen niet is of zijn geopend.

Volg de onderstaande procedure voor een retourzending:

Stap 1: Neem contact op via hello@drinkcoldfever.com en vermeld uw ordernummer. Wij sturen u onze retourinstructies en het retouretiket per e-mail. De retourkosten, die wij in deze e-mail vermelden, zijn voor uw rekening.

Stap 2: Verpak de goederen voordat u ze terugstuurt (stuur geen gebruikte of geopende goederen terug), indien mogelijk in de originele verpakking en voorzien van originele labels en accessoires. De originele verpakking zorgt ervoor dat schade tijdens het terugsturen wordt voorkomen.

Stap 3: Druk het retouretiket af en plak het op de doos/dozen. Het ontvangen label zal alle informatie bevatten om ervoor te zorgen dat de retourzending soepel verloopt (uw gegevens, ons verzendadres, de naam van de koerier).

Stap 4: Als u na stap 3 vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Indien u geen vragen heeft, dient u de goederen binnen 14 dagen aan ons te retourneren.

Step 5: Als de goederen voldoen aan bovenstaande voorwaarden en ons in goede staat bereiken, krijgt u zo snel mogelijk uw geld terug. Indien de goederen onvolledig of beschadigd zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Alleen online gekochte goederen kunnen worden geretourneerd. Voor alle andere retouren, neem contact met ons op voordat u verder gaat.

 1. OVERMACHT

De Vennootschap aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor een vertraging of mislukking van de levering in geval van overmacht, zoals dit begrip wordt gedefinieerd door de wet, of een gebeurtenis buiten hun controle die het onmogelijk zou maken om de bestelling uit te voeren of die het geheel of gedeeltelijk duurder zou maken, of die te wijten is aan derden zoals de leveranciers, onderaannemers, agenten en vertegenwoordigers of vervoerders van de partijen.
Onder overmacht wordt verstaan gehele of gedeeltelijke stakingen op ons terrein of dat van onze leveranciers, transport en indien onze leveranciers niet voorradig zijn.

 1. GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden bevonden of verklaard worden overeenkomstig een wet, een reglement of na een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank, behouden de andere bepalingen hun volledige kracht en uitwerking.

 1. AANKOOPBEWIJS

In het algemeen aanvaarden De Partijen een elektronisch betalingsbewijs in het kader van hun relatie .
Elektronische gegevens die in overeenstemming met de beveiligings- en vertrouwelijkheidsvereisten op de IT-systemen van de Vennootschap worden opgeslagen, dienen als bewijs tussen de Klant en de Vennootschap..
Er wordt overeengekomen dat als er een verschil is tussen de elektronische bestanden van de consument en die van de Vennootschap, deze laatste voorrang krijgt.

 1. DATABESCHERMING

Krachtens de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft de Klant het recht om de verstrekte informatie te corrigeren, in te zien, te wijzigen en, om gegronde redenen, te verwijderen.
Elk verzoek in verband hiermee dient schriftelijk te worden gericht aan het bedrijf op het volgende e-mailadres: hello@drinkcoldfever.com.

20. BEOORDELINGEN (REVIEWS) EN WAARDERINGEN

Deze voorwaarden zijn specifiek van toepassing op beoordelingen die op onze website worden geplaatst. Door het indienen van een beoordeling op onze site gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

Door het indienen van beoordelingen en bijdragen op deze website verleent u °ColdFever (‘Wij’) een niet-exclusief, eeuwigdurend, royaltyvrij, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om dergelijke inhoud te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, te distribueren en weer te geven op onze website en andere materialen en via alle media.

Door uw beoordeling in te dienen, verklaart en garandeert u dat:

 • u bent eigenaar van of heeft controle over de inhoud van uw recensie en het is uw eigen originele werk;
 • de inhoud is niet lasterlijk en is niet in strijd met de geldende wetgeving;
 • de inhoud is accuraat, waarheidsgetrouw en je eigen oprechte mening;
 • het gebruik van de door u geleverde inhoud is niet in strijd met deze gebruiksvoorwaarden en zal geen schade veroorzaken aan een persoon of entiteit;
 • u zult alle schade, kosten en uitgaven voor schending van deze garanties vergoeden en onschadelijk maken aan °ColdFever.

U gaat er verder mee akkoord en garandeert dat u geen inhoud zult indienen:

 • waarvan u weet of redelijkerwijs moet weten dat het vals, onnauwkeurig of misleidend is;
 • die inbreuk maakt op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten of op het recht op publiciteit of privacy van derden;
 • die in strijd is met enige wet, statuut, verordening of reglementering (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die welke betrekking hebben op exportcontrole, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, antidiscriminatie of valse reclame);
 • die lasterlijk, smadelijk, haatdragend, racistisch of religieus bevooroordeeld of beledigend is, onrechtmatig bedreigend of onrechtmatig intimiderend is voor een individu, een partnerschap of een onderneming, of die redelijkerwijs kan worden beschouwd als lasterlijk;
 • waarvoor u een vergoeding of tegenprestatie heeft ontvangen van een derde partij;
 • die alle informatie bevat in welke vorm dan ook die direct of indirect verwijst naar andere websites, adressen, e-mail- of sms-adressen, contactinformatie of telefoonnummers;
 • die computervirussen, worms of andere mogelijk schadelijke computerprogramma’s of -bestanden bevat.

Wij behouden ons het recht om reviews niet naar eigen goeddunken te publiceren.
Wij behouden ons het recht om de inhoud van de recensies op elke manier en op elk moment voor of na de publicatie te bewerken en te wijzigen.
Wij behouden ons het recht om na publicatie naar eigen goeddunken recensies van onze website te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.
Publicatie van beoordelingen en inhoud op de website betekent niet dat °ColdFever akkoord gaat of bevestigt met de gegeven meningen en inhoud.
Als er een conflict is tussen deze Voorwaarden en andere Voorwaarden die elders op deze website staan, dan gelden de laatste.

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving en alle geschillen die zich voordoen zijn onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Vlaams-Brabant.

20a. Beleid en richtlijnen voor klantenbeoordeling

U gaat akkoord met het plaatsen van beoordelingen en bijdragen in overeenstemming met de volgende richtlijnen. We zullen geen beoordeling publiceren tenzij deze in overeenstemming is met deze richtlijnen. Deze richtsnoeren zijn niet uitputtend en °ColdFever behoudt zich het recht voor om deze van tijd tot tijd te wijzigen en de op het moment van gebruik gepubliceerde richtsnoeren zijn die welke van kracht zijn.

20b. Beoordelings- en inhoudsrichtlijnen

°ColdFever moedigt feedback aan zodat we onze service kunnen verbeteren. Alle beoordelingen, zowel goede als slechte, worden door de medewerkers van °ColdFever gelezen en waar nodig zullen zij werken aan het verbeteren van onze service op basis van de feedback van klanten. De volgende richtlijnen zullen u helpen bij het indienen van een beoordeling:

 • Hoewel we recensies voor of na de publicatie kunnen bewerken, zullen we ernaar streven om recensies te plaatsen zoals de klant ze heeft geschreven, zolang ze geen van de volgende soorten inhoud bevatten:
  • Offensief taalgebruik
  • Inhoud die beledigend of misleidend kan zijn
  • Onwettige of aanstootgevende inhoud – dit betekent dat u geen beoordelingen moet indienen die woorden, taal of inhoud bevatten die onwettig, lasterlijk, smadelijk, beledigend, racistisch of seksueel beledigend of obsceen zijn of kunnen worden beschouwd.
  • Inhoud die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van anderen die het auteursrecht, het handelsmerk, de privacy of bedrijfsgeheimen omvatten
  • Schadelijke inhoud – de beoordelingen mogen geen virussen, worms, Trojaanse paarden of andere computerprogramma’s bevatten die een systeem of gegevens kunnen beschadigen of aantasten.
  • Oneerlijke of ongepaste kritiek, of haatdragend, commentaar op andere recensies die op de pagina of hun auteurs worden geplaatst.
  • Reclame- of spam-inhoud: recensies mogen geen commerciële web- of e-mailadressen bevatten en geen promotie- of reclamemateriaal van welke aard dan ook, met inbegrip van de prijs- en beschikbaarheidsinformatie en alternatieve bestelinformatie.
  • Er worden geen enkele-woordige recensie gepubliceerd
  • Er mogen geen HTML-tags worden gebruikt
 • Wanneer een product is gewijzigd, zullen wij opmerkingen die niet meer van toepassing zijn (zowel goede als slechte) bewerken of verwijderen, zodat andere klanten niet per ongeluk worden misleid.
 • Beoordelingen moeten echte ervaringen uit de eerste hand zijn en de inhoud moet relevant en nuttig zijn voor andere gebruikers van de website.
 • Beoordelingen die vragen of opmerkingen bevatten die gericht zijn op andere medewerkers of gebruikers van de website of op medewerkers en/of vertegenwoordigers van °ColdFever zullen niet worden gepubliceerd.
 • Alle persoonlijke identificeerbare informatie zoals adressen, telefoonnummers of URL’s zullen worden verwijderd en recensies of bijdragen mogen niet worden gepubliceerd.
 • Gebruikers mogen zich niet voordoen als anderen of op enigerlei wijze misleiden met betrekking tot hun identiteit.
 • Bijdragers onder de 18 jaar moeten toestemming krijgen van een ouder of voogd voordat ze een recensie of bijdrage indienen.

Als u feedback met ons wilt delen over productselectie, kosten voor het leveren van goederen, bestellen, leveren of andere klantenservicekwesties, dan verzoeken wij u deze feedback niet via een productbeoordeling in te dienen. Neem in plaats daarvan rechtstreeks contact met ons op: hello@drinkcoldfever.com.

Bedankt voor het schrijven van een beoordeling.

20c. Disclaimer

°ColdFever is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor het vertrouwen van gebruikers in informatie die wordt verkregen van dit forum en geeft geen enkele verklaring of garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige informatie of inhoud die wordt gepubliceerd op dit forum. Publicatie van deze beoordelingen en hun inhoud betekent niet dat °ColdFever het eens is met de gegeven meningen en inhoud.

Als u beledigd bent door de inhoud van een recensie of zich bewust wordt van berichten die op enigerlei wijze lasterlijk zijn of in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of Richtlijnen, laat het ons dan weten door contact op te nemen met °ColdFever (hello@drinkcoldfever.com) en we zullen proberen om eventueel beledigend materiaal te verwijderen.

21. TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN

Deze voorwaarden en elk geschil dat uit de bestelling zou kunnen voortvloeien, zijn onderworpen aan het Belgische recht, ongeacht de aard van het geschil.
In geval van een geschil of een klacht zullen de partijen proberen om te goeder trouw tot een minnelijke schikking te komen alvorens een formele procedure te overwegen.
De rechtbanken van het arrondissement Vlaams-Brabant zijn bevoegd, tenzij een dwingende wettelijke bepaling het tegendeel bepaalt.